Integritetspolicy

Följande policy för behandling av personuppgifter har upprättats för Lofsdalens Fastighetsbyrå AB, Funäsdalsfjällens Fastighetsbyrå AB och Vemdalsfjällens Fastighetsbyrå AB. Nedan används ordet Vi för benämning av bolagen.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn fastställer grunderna för behandlingen av alla personuppgifter som samlas in från dig eller som du lämnar. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. För att du ska kunna beställa våra tjänster eller kontakta oss behöver vi ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att utföra våra tjänster inom ramen för god fastighetsmäklarsed. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra och fullständig service exempelvis vad gäller förmedling, försäljning, marknadsföring, uppföljning, information och meddelande om ägarbyte. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.
Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.
Med ”Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Insamling och ändamål med behandlingen

Utöver det som anges i bilagorna 1-3, samlar vi även in personuppgifter från fastighetsregistret, näringslivsregistret, bolagsverket, sökmotorer för adresser på nätet, besiktningsmän, sotare, banker, fastighetsinformation av typ: lån med panträtt, ägarfråga datapantbrev, energideklaration från Boverkets databas, fastighets- och ägarinfo hos berörda myndigheter, information om VA- & elförbrukning etc hos berörda företag/myndigheter samt från samfällighetsföreningar.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
I samband med att vi;

 • utför värderingar av fastigheter.
 • utför åtaganden inom styling.
 • förmedlar flytt och bygg städ.
 • utför fotografering.
 • utför meddelande om ägarbyte av fastigheter.
 • beställer överlåtelsebesiktning, energideklarationer samt uppmätning av ytor.
 • för statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler.

De Personuppgifter vi behandlar för dessa ändamål är följande;

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Kopia på överlåtelse/köpehandlingar

Vi försöker i största möjliga mån att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter.

Utlämning och överföring av Personuppgifter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med elbolag, kommuner, Skatteverket, banker, besiktningsmän, sotare, hantverkare, städbolag, samfällighetsföreningar och övriga samarbetspartners.

Vi kan också komma att lämna ut dina Personuppgifter till myndigheter, såsom polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Samtycke

I och med att du tar del av den här personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies).

Om du inte accepterar vad som sägs i denna personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.
Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

Dina rättigheter

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Säkerhet

Vi tycker det är viktigt att dina Personuppgifter är skyddade. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut uppgifterna på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystemet från intrång.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna personuppgiftspolicy. Kontakta oss för att erhålla den senaste versionen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss.

Funäsdalsfjällens Fastighetsbyrå AB
Org nr.556940-9112
Lofsdalsvägen 37, 840 85 Lofsdalen
0705-88 61 27
info@funasdalenfastighet.se